Debian jako router w kilkudziesięcioosobowej sieci

Dawno temu zajmowałem się takim tematem. Wtedy z pomocą przyszedł mi pakiet skryptów Inet QoS. Do ich uruchomienia potrzebne było środowisko, które konfigurowało się mniej więcej tak:

— instalacja czystego Debiana, a dalej:
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install mc
apt-get install ssh

Odtąd już można zdalnie przez ssh:

apt-get install bzip2 gcc g++ build-essential kernel-package libncurses5-dev
apt-get install zlib1g-dev libssl-dev
apt-get install dh-make
apt-get install fakeroot
apt-get install bison
apt-get install flex
apt-get install libdb4.6++-dev
apt-get install pciutils
apt-get install autotools-dev

cd /root

(więcej…)

Ustawienie LAMPP jako usługi w systemie Debian

vi /etc/init.d/lampp
————————————————
#!/bin/sh

### BEGIN INIT INFO
# Provides:       lampp
# Required-Start: $local_fs $syslog
# Required-Stop:  $local_fs $syslog
# Default-Start:  2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: lampp
### END INIT INFO

start()
{
/opt/lampp/lampp startapache
/opt/lampp/lampp startmysql
}

stop()
{
/opt/lampp/lampp stopapache
/opt/lampp/lampp stopmysql
}

reload()
{
/opt/lampp/lampp stopapache
/opt/lampp/lampp stopmysql
/opt/lampp/lampp startapache
/opt/lampp/lampp startmysql
}

case „$1″ in
start)
start
;;
stop)
stop
;;
restart)
reload
;;
reload)
reload
;;
force-reload)
stop && start
;;
*)
echo $”Usage: $0 {start|stop|restart}”
RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
————————————————

insserv -n lampp
insserv lampp

Instalacja ioncube na własnym serwerze

Stara instrukcja, znaleziona gdzieś w lokalnych zasobach:

wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
rozpakować do /usr/local/ioncube
loader-wizard.php do /opt/lampp/htdocs/ioncube/
loadery wrzucić do /opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626
/opt/lampp/etc/php.ini
przed wszystkimi zend_extension (właściwie to przed pierwszym extension = .so) wstawić:
zend_extension = /opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/ioncube_loader_lin_5.3.so